cs en de

03. Červen 2021Designér v reklamě 66-52-H/01

Chtěli byste také pracovat na počítačích a ovládat nejrůznější grafické programové vybavení? Naučíte se ovládat Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional). Získáte základní dovednosti aranžování. Uplatnění naleznete v oblasti reklamy a marketingu.

Absolvent učebního oboru Designér v reklamě je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional)
  • propagaci výrobků a služeb
  • aranžérské dovednosti

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní jako zaměstnanec firem nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Omezení pro studium oboru Designér v reklamě vycházející z Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, jsou následující: 

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Pozn.: § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona: Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.

Dokumenty oboru