cs en de

24. Březen 2021Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky probíhají v budově školy v Třebíči Borovině. U všech oborů vzdělání s výučním listem budou probíhat dle jednotného zadání. Písemné závěrečné zkoušky budou realizovány na počítači v učebnách výpočetní techniky všech budov školy dle rozpisu (bližší aktuální informace získáte zde: http://www.nuv.cz/t/nzz).

Podle §5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem:

(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Informace vyplývající z platného znění opatření obecné povahy  (ve znění dodatku č. j. MSMT-3258/2021-2)

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání. Dále bude k závěrečné zkoušce připouštěn i ten, kdo je oprávněn konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku. Tito uchazeči budou konat všechny opravné nebo náhradní zkoušky.

Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola nejpozději do 7 dnů od závěrečné porady zkušební komise vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. O termínu předání bude žáky informovat třídní učitel.

Ředitel školy stanovuje:

 1. Proběhne písemná a praktická závěrečná zkouška. Ruší se ústní část závěrečné zkoušky.
 2. Písemné závěrečné zkoušky pro všechny obory proběhnou 1. 6. 2021.
 3. U končících ročníků bude pouze ODV vyučován od 2. 6. do 21. 6. 2021.
 4. Dle zákona 561/2004 Sb. §74 odst. 4 se nebudou žáci účastnit výuky ve čtyřech vyučovacích dnech předcházejících praktické závěrečné zkoušce.
 5. Náhradní ústní ZZ obor vzdělání Aranžér, ŠVP Designér v reklamě 21. 6. 2021, 14. 9. 2021 nebo 14. 12. 2021 (pouze pro žáky z předchozího školního roku 2019/2020).
 6. Praktické zkoušky proběhnou od 28. 6. 2021 do 1. 7. 2021, dle následujícího rozpisu:
  • 28. – 29. 6. 2021 obor vzdělání Reprodukční grafik,
  • 28. 6. – 1. 7. 2021 obor vzdělání Cukrář,
  • 28. 6. – 1. 7. 2021 obor vzdělání Kadeřník,
  • 28. – 30. 6. 2021 obor vzdělání Kuchař – číšník,
  • 28. 6. – 1. 7. 2021 obor vzdělání Aranžér, ŠVP Designér v reklamě.

Termíny zkoušek:

Část zkoušky Jarní termín Podzimní termín Zimní termín
Písemná část 1. 6. 2021 1. 9. 2021 1. 12. 2021
Praktická část 28. 6. - 1. 7. 2021 2. - 7. 9. 2021 2. - 7. 12. 2021
Ústní část nekoná se nekoná se nekoná se