cs en de

14. Červen 2021Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se řídí platnou legislativou – Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a materiály MŠMT Opatření obecné povahy z 29. 1., 15. 2. a 15. 3. 2021, a skládají se ze společné části a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů. Povinný předmět společné části je český jazyk a literatura, druhý předmět je volitelný - cizí jazyk nebo matematika.

V rámci nepovinných zkoušek si může žák zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově i didaktický test z matematiky rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 

-          ústní a písemné zkoušky z českého jazyka a literatury

-          ústní a písemné zkoušky z cizího jazyka (pokud ve společné části maturitní zkoušky žák volí cizí jazyk)

-          tří předmětů dle zaměření oboru vzdělání konaných formou ústní, písemnou, praktickou nebo jejich kombinací

V profilové části maturitní zkoušky lze jednu zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem nejméně na úrovni B1 podle SERR. Žák musí podat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem nejpozději do 30. dubna 2021.

Žák uspěl u maturity, jestliže úspěšně složil všechnypovinné zkoušky obou těchto částí. 

Profilová část:

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení.

ČESKÝ JAZYK  A  LITERATURA

 1. Písemná práce

-        vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov

-        písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání

-        pro písemnou práci stanoví ředitel školy 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky

-        při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu

 

 1. Ústní zkouška – dobrovolná zkouška

  -        pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně informuje o této skutečnosti ředitele školy nejpozději do 30. dubna 2021

  -        ředitel školy určí maturitní seznam 129 literárních děl včetně kritérií pro sestavení vlastního seznamu (viz příloha)

  -        z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl

  -        žák odevzdá seznam řediteli školy do 30. dubna 2021 (pro jarní zkušební období) a do 30. června roku (pro podzimní zkušební období)

  -        ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu; číslo pracovního listu si žák vylosuje před zahájením zkoušky

  -        příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut; ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut

CIZÍ  JAZYK 

 1. Písemná práce 

-        vytvoření souvislých textů, jejichž minimální rozsah je 200 slov celkem

-        písemná práce trvá 60 minut

-        pro písemnou práci stanoví ředitel školy 1 zadání, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky

-        při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník

 

 

 1. Ústní zkouška – dobrovolná zkouška

-        pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně informuje o této skutečnosti ředitele školy nejpozději do 30. dubna 2021

-        ředitel školy určí pro ústní zkoušku 20 témat(viz příloha)

-        součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání

-        ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu; číslo tématu si žák vylosuje před zahájením zkoušky

-        příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut; ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut

 

Další tři zkoušky profilové části se vztahují k odbornému vzdělávání příslušného oboru vzdělání a jejich specifikace a změny termínů jednotlivých částí jsou uvedeny v rámci informací tohoto oboru.

Bližší informace najdete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

 

Termíny zkoušek:

Část zkoušky Jarní termín Podzimní termín
Písemná část  -  -
Praktická část 12. - 18. 5. 2021, 25. a 28. 6. 2021 (mimořádný termín)  7. 9. 2021
Didaktické testy 24. - 26. 5. 2021, 7. - 9. 7. 2021 (mimořádný termín)  1. - 3. 9. 2021
Ústní část 1. - 10. 6. 2021  10. 9. 2021

 

V Třebíči 22. 3. 2021                                                                                     Mgr. Kamil Novák, ředitel školy

Informace k maturitní zkoušce - všeobecná ekonomika, veřejná správa

Informace k maturitní zkoušce - sportovní management

Informace k maturitní zkoušce - cestovní ruch

Informace k maturitní zkoušce - hotelnictví

Informace k maturitní zkoušce - podnikání